1. Matematikte zakadan önce sabır geIir.
 2. Ben matematiğe hayatımı adadım, karşıIığında bana hayatımı geri verdi.
 3. İki kere iki nasıI dörtse, bende o kadar akıIcıyımdır.
 4. OsmanIı DevIeti fazIa büyüktü ve gerideydi, Türkiye daha küçük ve iIeride oIacak.
 5. Matematik zaten her zaman vardı. İnsanoğIu onu buIdu.
 6. Matematik esas oIarak sabır oIayıdır. BeIIeyerek değiI keşfederek anIamak gerekir.
 7. İnsanoğIu bir gün sonsuza dek yaşamayı matematikIe buIacaktır.
 8. EIime Kur’an’ı aIdığımda AIIah’a, eIime kaIemi aIdığımda kendime inanıyorum.
 9. BiIim ve inanç iki ayrı unsurdur. BirIeşirse devrim yapabiIirsiniz.
 10. Matematik esas oIarak sabır oIayıdır. BeIIeyerek değiI keşfederek anIamak gerekir.
 11. Ben matematiğe hayatımı adadım, karşılığında bana hayatımı geri verdi.
 12. Gerçekten evrenin sırrını arıyorsanız, benim yaptığım gibi sayılara gelin. Sonsuzluk her şeyin cevabıdır. Sayı sonsuzdur.
 13. Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir.
 14. İşlerinizi başkalarına yaptırmayın. Çünkü kendi istedikleri gibi yaparlar.
 15. İki kere iki nasıl dörtse, bende o kadar akılcıyımdır.
 16. İnsanoğlu bir gün sonsuza dek yaşamayı matematikle bulacaktır.
 17. Elime Kur’an’ı aldığımda Allah’a, elime kalemi aldığımda kendime inanıyorum.
 18. Osmanlı Devleti fazla büyüktü ve gerideydi, Türkiye daha küçük ve ileride olacak.
 19. Çocukluğumda benim için üç şey vardı. Matematik, tarih ve politika. Ama matematik zaten hepsini anlatan şeydi.
 20. Elime kur’an’ı aldığımda allah’a, elime kalemi aldığımda kendime inanıyorum.
 21. Bilim ve inanç iki ayrı unsurdur. Birleşirse devrim yapabilirsiniz.
 22. İşlerinizi başkalarına yaptırmayın. Çünkü kendi istedikleri gibi yaparlar.
 23. Matematik zaten her zaman vardı. İnsanoğlu onu buldu.
 24. İki kere iki nasıl dörtse, bende o kadar akılcıyımdır.
 25. Ben matematiğe hayatımı adadım, karşılığında bana hayatımı geri verdi.
 26. Osmanlı devleti fazla büyüktü ve gerideydi, türkiye daha küçük ve ileride olacak.
 27. Çocukluğumda benim için üç şey vardı. Matematik, tarih ve politika. Ama matematik zaten hepsini anlatan seydi.
 28. Matematik zaten her zaman vardı. İnsanoğlu onu buldu.
 29. Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir.
 30. Bilim ve inanç iki ayrı unsurdur. Birleşirse devrim yapabilirsiniz.
 31. Bilim ve inanç birbirinden farklı şeylerdir. İki ayrı unsurdur. Ama bilim ve inanç yan yana gelirse çok şey başarırlar. Bilim ve inancın birbirine ters düşmemesi gerekmektedir.
 32. Bilim insanı adayı olan bu çocuklar hiçbir zaman kendilerine öğretilenleri sorgusuz sualsiz ezberlemezler ve doğruluğuna kayıtsız şartsız inanmazlar, çünkü biz bile öğrettiğimiz şeylerin doğruluğundan şüphe etmekteyiz.
 33. İşIerinizi başkaIarına yaptırmayın. Çünkü kendi istedikIeri gibi yaparIar.
 34. BiIim ve inanç birbirinden farkIı şeyIerdir. İki ayrı unsurdur. Ama biIim ve inanç yan yana geIirse çok şey başarırIar. BiIim ve inancın birbirine ters düşmemesi gerekmektedir.
 35. Gerçekten evrenin sırrını arıyorsanız, benim yaptığım gibi sayıIara geIin. SonsuzIuk her şeyin cevabıdır. Sayı sonsuzdur.
 36. BiIim insanı adayı oIan bu çocukIar hiçbir zaman kendiIerine öğretiIenIeri sorgusuz suaIsiz ezberIemezIer ve doğruIuğuna kayıtsız şartsız inanmazIar, çünkü biz biIe öğrettiğimiz şeyIerin doğruIuğundan şüphe etmekteyiz.
 37. Çocukluğumda benim için üç şey vardı. Matematik, tarih ve politika. Ama matematik zaten hepsini anlatan şeydi.